วันที่ 19 มกราคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้มีการจัดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ ซึ่งการสอบออนไลน์นี้ เป็นการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2564 โดยแต่ละคณะจะมีการจัดสอบในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น การสอบออนไลน์ การมอบหมายงาน และการวัดผลด้วยรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งสำหรับคณะบริหารธุรกิจแล้ว รายวิชาส่วนใหญ่สามารถสอบวัดผลด้วยรูปแบบออนไลน์ได้ จึงได้เลือกใช้วิธีการสอบด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ LMS ของ มทร.อีสาน

ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เปิดเผยว่า สำหรับการสอบออนไลน์ของทางคณะบริหารธุรกิจนั้น ทางคณะได้มีการประชุมหารือและวางแนวทางรูปแบบไว้รองรับ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะเองได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดสอบทั้งในในรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบปกติหากสถานการณ์กลับมาดีขึ้น กระทั่งเมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมามีประกาศจากทางมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ที่ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเป็นสำคัญ ซึ่งเห็นสมควรว่าให้ปิดสถานที่และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกกรณี ต่อเนื่องจนถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 นั้น ทางคณะบริหารธุรกิจ จึงได้เร่งดำเนินการตามที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ โดยได้แจ้งไปยังอาจารย์ประจำรายวิชาให้เตรียมพร้อมสำหรับการจัดสอบออนไลน์ และแจ้งไปยังนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจทุกคนถึงวิธีการสอบ การจัดสอบ ตารางสอบ และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบกลางภาครูปแบบใหม่ในช่วงการระบาดของโควิด-19

สำหรับการจัดสอบ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ทางคณะได้เลือกใช้ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาทำข้อสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://lms.rmuti.ac.th/index.php ซึ่งระบบ LMS (Learning Management System) เป็นมูเดิลที่ มทร.อีสาน สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning มาอย่างต่อเนื่อง โดยภายในระบบนี้มีองค์ประกอบและความสามารถที่หลากหลาย คือ ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบจัดการรายวิชา ระบบจัดการ ข้อมูลบทเรียน ระบบจัดการการสร้างเนื้อหารายวิชา ระบบจัดการเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ระบบจัดการข้อมูลผู้เรียน ระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งข้อดีของการสอบผ่าน LMS คือ สามารถเลือกรูปแบบการตั้งคำถามและการตอบคำถามให้เหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ ได้ อีกทั้งสามารถตั้งชุดคำถามที่สลับไปมาเพื่อลดการทุจริตในการสอบได้ ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบวิธีการสอบออนไลน์อย่างมาก รวมถึงเมื่อนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จแล้วจะสามารถทราบผลคะแนนสอบของตัวเองได้ทันที แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะต้องเปิดกล้องระหว่างทำข้อสอบ โดยนักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบ google meet โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้อาจารย์ผู้คุมสอบสามารถชี้แจงรายละเอียดการสอบได้ และสามารถเห็นหน้าได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการเข้าสู่ห้องสอบในรูปแบบปกตินั่นเอง

ทั้งนี้หลังจากจัดสอบไปแล้วในบางรายวิชา พบว่าระบบที่นำมาใช้สามารถเชื่อถือได้เนื่องจากเป็นระบบที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลโดยตรง แม้ว่าการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ อาจจะมีข้อควรระวังอยู่บ้าง เช่น เรื่องของการทุจริต แต่ทางคณะเองได้วางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุม ซึ่งยากต่อการทุจริตแน่นอน หรือเรื่องของระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาบางรายที่มีปัญหาดังกล่าวสามารถแจ้งอาจารย์คุมสอบหรืออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำการสอบได้ ซึ่งทางคณะอาจอนุโลมให้นักศึกษาสอบย้อนหลังหรือสอบด้วยรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม และที่ผ่านมาการสอบผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษานั้นผ่านไปได้ด้วยดี โดยยังคงมีการจัดสอบอีก 3 วัน ผมในนามคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคน ขอให้นักศึกษาตั้งใจทำข้อสอบ และสามารถนำความรู้จากที่ได้ศึกษามาแล้ว มาใช้ในการทำข้อสอบได้อย่างดีทุกคนครับ นอกจากนี้ขอให้นักศึกษาดูแลตนเองให้ดี ป้องกันตัวเองอยู่เสมอทั้งสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ เว้นระยะห่างทางสังคม และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาเรียนในรูปแบบปกติเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย ทางด้านคณะบริหารธุรกิจก็ได้เตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติไว้ด้วยแล้ว และพร้อมต้อนรับนักศึกษากลับมาเรียนในชั้นเรียนร่วมกันอีกครั้งครับ ผศ.ดร.ระบิล กล่าวทิ้งท้าย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site