ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เปิดเผยว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ค่อนข้างเป็นที่น่ากังวลอยู่มาก ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้ออกประกาศปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2564 รวมถึงประกาศให้จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซนต์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสำหรับ มทร.อีสาน แล้วในช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 นี้ อยู่ในช่วงของการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 ของนักศึกษาทุกชั้นปี ทำให้การสอบกลางภาคและการวัดผลการศึกษาที่กำลังจะมาถึงนี้อาจต้องปรับเข้าสู่รูปแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จึงได้มีการหารือร่วมกันระหว่างคณาจารย์ภายในคณะผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom พร้อมร่วมกันจัดทำการจัดการความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อสอบออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft LMS เพื่อรองรับการสอบวัดความรู้ของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้ ทางคณะบริหารธุรกิจเองได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบวัดผลในรูปแบบอื่น ๆ ไว้ด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามทางคณะบริหารธุรกิจคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ ซึ่งหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นทางคณะพร้อมดำเนินการปรับรูปแบบการสอนและการสอบสู่ระบบออนไลน์ได้เสมอ โดยคณาจารย์ประจำวิชาจะเป็นผู้ดำเนินการประสานกับนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและสามารถปรับตัวไปพร้อมกันได้

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า