วันที่ 21 ธันวาคม 2563 สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (AIT) จัดโครงการเกษตรตะโกราย ร้อยดวงใจ ดำนา-เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ : กิจกรรมที่ 1 ลงแขกเกี่ยวข้าว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การลงแขกเกี่ยวข้าว กิจกรรมสันทนาการ และการแสดงของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้อนุรักษ์ สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งแสดงถึงความมีน้ำใจและความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน
หมายเหคุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า