วันที่ 22- 25 ธันวาคม 2563 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2564 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายธานินทร์ สันคะนุช เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คุณครูอุบลรัตน์ มังกรณ์ คุณครูแพรวพรรณ์ พฤกษศรีรัตน์ จากโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม และคุณอุไรรัตน์ กาญจนขุนดี จากศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. คลองไผ่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และมีที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาร่วมให้กำลังใจ ให้ข้อแนะนำ และแนวทางการดำเนินงาน ตลอดการฝึกอบรม ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยรวมหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งหมด 28 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 84 คน

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site