วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) จัดโครงการโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาโค้ชดิจิทัลชุมชน โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ และมีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรประจำหลักสูตร ณ คณะอุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดอบรมที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 เพื่อเตรียมพร้อมบุคลากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซ​ให้แก่ประชาชนทั่วไปในชุมชน และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)​ ยามยาก สภากาชาดไทย ในการขับเคลื่อน​เศรษฐกิจ​ของชุมชนต่อไป โดยมี อาจารย์ ดร.ธนสาร เสริมสุข และ อาจารย์ ดร.อัญชลี บุปผามาลา เป็นผู้ออกแบบหลักสูตร

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : บริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

More from my site