วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เพื่อต้อนรับ ผศ.ดร.เผชิญชัยภัตไชยสิทธิ์ กรรมการบริหารหลักสูตร โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร WiNS รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นางสาวชลิตดา มัธยมบุรุษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่จัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมการบิน ของ มทร.อีสาน ซึ่ง มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคอีสานที่มีครุภัณฑ์การศึกษาด้านระบบรางและการบินที่ครบครันที่สุด และมีการเรียนการสอนที่เข้มข้นตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ทั้งนี้ มทร.อีสาน มีความพร้อมอย่างยิ่ง ที่จะได้ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง มทร.อีสาน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2564 ในโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร WiNS

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน

More from my site