วันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ศึกษาดูงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom โดยการศึกษาดูงานสาขาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต งานสหกิจศึกษา การแนะแนวทางการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการและการบริหารงานสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขานครราชสีมา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรและสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน

ข่าว : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
เผยแพร่ : จิตสุภา ประหา
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site