วันที่ 17 ธันวาคม 2563) เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์สาขาเคมีประยุกต์ (CHS) นำนักศึกษาสาขาวิชาเคมีศึกษาดูงานด้านเคมี ณ บริษัท ไทยนิปปอนท์รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) จังหวัดระยอง เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์การเรียนรู้ด้านเคมี ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมและจัดการสารเคมี ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติการเคมี ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการต่อยอดวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมจำนวนกว่า 30 คน

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน
เผยแพร่ : จิตสุภา ประหา
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site