วัoที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าร่วมแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งจัดโดย เอ.พี. ฮอนด้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 2 ทศวรรษ ในชื่อ “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยประเภทรถประดิษฐ์ และประเภทรถตลาด โดยในประเภทรถประดิษฐ์จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป ซึ่งผลประกฎว่านักศึกษา มทร.อีสาน สามารถคว้ามาได้ 3 รางวัล ดังนี้
-รางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุด อันดับ 1 ประเภทรถประดิษฐ์ 1.2 ระดับอุดมศึกษา
-รางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุด อันดับ 6 ประเภทรถตลาด
-รางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุด อันดับที่ 9 ประเภทรถประดิษฐ์ 1.2 ระดับอาชีวศึกษา

ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งสิ้น 21 คน ดังนี้ นายศุภชัย สุภาษร, นางสาวพรนภา บุเมืองปัก, นายนาวิน แบบสันเทียะ, นายธนพล ทศพร, นายชิตดนัย นุ่มนวลศรี, นายพัสกร เสาวภาคย์, นายณัฐวุฒิ คนตรง, นายศิขรินทร์ เสวกานันท์, นายณัฐวุฒิ อินทร์แก้ว, นายธีรพงษ์ พรมสุภะ, นายนนทกาญจน์ ชำนาญพิเศษ, นายณัฐวุฒิ โสกำปัง, นายศักดา แก้วแดง, นายจรินทร์ ศรีทองอนันต์, นายอิทธิพล จันณรงค์, นายณัฐวุธ นวลกิ่ง, นายออมสิน ริยะจันทร์, นายศักดิ์สิทธิ์ ทุมนาหาด, นายศักดิ์สิทธิ์ วัชราปรีชาเจริญ, นายอดิศร สันตะคุ และ นายวันชนะ พลจันทึก โดยมี อาจารย์ธนโชติ ศิริรักษ์ อาจารย์พงศ์สวัสดิ์ สายสุพรรณ์ อาจารย์กวินภพ กฤตวิทย์ เป็นผู้ควบคุมทีมเข้าแข่งขัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าช่างยนต์ตะโกราย และห้างหุ้นส่วนจำกัดซ้งเกษตรยนต์ เป็นผู้สนับสนุนเงินทุน ในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site