วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มทร.อีสาน สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ร่วมกับ MI GROUP สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา , บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี นครราชสีมา , และ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club นครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมี บริษัท มัลติ อินโนเวชั่นเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท มัลติ อินฟินิตี้ พลัส จำกัด ดำเนินการจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางตลาดแก่ผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานกิจการสภามหาิวทยาลัย มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพเป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการมองโลกเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดในศตวรรษที่ 21 การแนะนำช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการด้วยแพลตฟอร์ม Shopteenii รวมถึงฝึกการวิเคราะห์แผนทางการตลาดและจำลองธุรกิจ การจัดทำคอนเทนต์และถ่ายภาพคลิปวิดีโอเพื่อโปรโมทสินค้า ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมสัมมนา ยังได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ในรายการ Shopteenii เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค้าและสินค้าของตนเองอีกด้วย โดยสัมมนานี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 และ 17 ธันวาคม 2563

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : พลกฤต จารัตน์
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า