วันที่ 15 ธันวาคม 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการ Young Startup ณ ห้องลานธรรม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ทางสาขาฯ ได้เชิญ คุณณัชนนันท์ สรรค์วิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด และอาจารย์ ดร.จารุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “การตลาดอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายกว่า 200 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดร้านขายอาหารของนักศึกษาสาขาการตลาด เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ตรงนักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์สถานการณ์ สู่เป้าหมายทางการตลาดของตนเอง ณ บริเวณทางเดินชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งสิ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 และ 16 ธันวาคม 2563

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า