มทร.อีสาน มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนคร (เพาะชำ) นครราชสีมา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 14 ธันวาคม 25 […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมประชุม EEC-HDC พร้อมทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 13-14 ธันวาคม […]