วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นผู้แทน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมาร่วมเป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเซีย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและเพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site