วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มทร.อีสาน จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 13/2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธานในการประชุม และมี ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน พร้อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี และผู้บริหาร มทร.อีสาน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันพร้อมด้วย โดยในประชุมครั้งนี้ได้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และได้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.อีสาน ที่ติดอันดับการจัด 2% นักวิจัยระดับโลก ในสาขา Dairy & Animal Science (อันดับ 223 ใน 48,043 คน ในระดับ 0.46% แรก) รายงานโดยทีมนักวิจัย Standford Universityใน PLOS BIOLOGY นอกจากนี้ในการประชุมมีการติดตามการดำเนินงานมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนที่ผ่านมาอีกด้วย

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว

More from my site