วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จำนวน 16 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ที่บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด อาคาร 5 ชั้น 4 บมจ.การบินไทย (สำนักงานใหญ่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและศักยภาพด้านการบริการของคณาจารย์ และนักศึกษาด้านการบิน และเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะจากการทดลองปฏิบัติจริงในภาพรวมของการบริการบนเครื่องบิน (ห้องโดยสารเครื่องบินจำลอง/MOCK-UP) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ภายใต้กำกับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับใบอนุญาตทำการฝึกอบรม (Approved Training Organization) จากสถาบัน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site