วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ พร้อมกับอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ได้รับมอบครุภัณฑ์รถขุด จากหน่วยงานป้องกันสาธารณภัย นครราชสีมา มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท และรับมอบเครื่องยนต์เฮริคอปเตอร์ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการประสานงานจากศิษย์เก่าช่างจักรกลหนัก มทร.อีสาน เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาในโปรแกรม อันจะสร้างทักษะความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติให้นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ มทร.อีสาน ขอขอบคุณศิษย์เก่าช่างจักรกลหนักที่ประสานงานเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งขอบคุณหน่วยงานงานป้องกันสาธารณภัย นครราชสีมา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์ดังกล่าวในครั้งนี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน
หมายเหตุ สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site