สาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ระดับ 1 เริ่มดำเนินการทดสอบให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส. (ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ) ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ) บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ตั้งแต่ปี 2546 ถึง ปัจจุปัน มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 365 คน ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวก่อนจะจบการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ และได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1 ทุกคนก่อนจบการศึกษา และในปัจจุปันได้รับการต่ออนุญาตจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เป็น “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545”  ในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และได้รับอนุญาตดำเนินการเป็น “ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545” ในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ซึ่งดำเนินการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถในสาขาดังกล่าวนั้น ให้กับนักศึกษา บุคคลภายนอก ช่างเครื่องทำความเย็น และช่างเครื่องปรับอากาศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา อาจารย์นพรัตน์ อมัติรัตน์, อาจารย์นิวัฒน์ เกตุชาติ, ดร.ภาณุศักดิ์ มูลศรี และอาจารย์อภิเดช บุญเจือ ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถ โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นอย่างดี ทั้งนี้สำหรับข้อมูลรายละเอียดการเปิดให้ทดสอบและประเมิน สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ – RMUTI

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site