วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 มทร.อีสาน จัดสภากาแฟสายสนับสนุน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการจัดงานสภากาแฟสายสนับสนุนในครั้งนี้ สร้างสัมพันธ์ดันดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงได้มีโอกาสหารือการดำเนินงานร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการอีกด้วย

ทั้งนี้ภายในงาน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้กล่าวถึง การพัฒนา มทร.อีสาน สู่ Digital University อย่างเต็มรูปแบบ โดยการจะไปสู่เป้าหมายได้นั้นบุคลากรทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างแข็งขันเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเริ่มจากวางระบบ E-Office ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับนสนุนการให้บริการต่าง ๆ แก่นักศึกษา และผู้ที่มาใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งในส่วนของทรัพยากรบุคคลที่จะสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งบุคลากรที่เข้าร่วมในงานต่างรับทราบและพร้อมปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเต็มกำลัง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site