วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์สหกิจศึกษา มทร.อีสาน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ ห้องตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคในการปฏิบัติงานสสกิจศึกษาอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” และนอกจากนี้มีการชี้แจงข้อปฏิบัติตนในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมถึงได้รับความร่วมือจาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)ในการมารับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ
หมายเหตุ สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site