วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มทร.อีสาน โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้บริหารจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธานสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม และประธานสายงาน Smart Agricultural Industry (SAI), คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มฯผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, คุณญาณพล ลิมปนะโชคชัย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร, ดร.มหิศร ว่องผาติ CEO บริษัท HG Robotics กรรมการสายงาน SAI, ผู้เชี่ยวชาญด้าน drone & robotic, คุณกิตติคม พูลสมบัติ ตำแหน่ง Assistant Vice President ของสหวิริยา อินดี้สตรี และรองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมกับหน่วยงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ในการมาหารือร่วมกันด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม Smart Agricultural Industry ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยการหารือนี้สืบเนื่องมาจากที่ทั้ง 2 หน่วยงานได้ทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเบื้องต้นทาง มทร.อีสาน ได้นำเสนอหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีหลากหลายหลักสูตรด้วยกัน ทั้งนี้ในภาพรวม มทร.อีสาน ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและความพร้อมจะเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนด้านอุตสาหกรรมเกษตรของจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างดีเยี่ยม และมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะมีการจัดทำอุตสาหกรรมสมุนไพร อาหาร อาหารเสริม ยารักษาโรค เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องจักรอุตสาหกรรม โดรนในการเกษตร เป็นต้น โดยนอกจากนี้คุณวิวรรธน์ ได้เสนอโมเดลตัวอย่างจากหลายแห่งที่เป็นประโยชน์ต่อ มทร.อีสาน ในการช่วยขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหลังจากนี้ ทาง ส.อ.ท. จะนำข้อมูลไปพิจารณาและมาร่วมประชุมหารือในรายละเอียดเชิงลึกต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสาารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site