วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพล นาคทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้ส่งมอบ “สื่อการรู้ในการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา” ที่ได้จากรายวิชาโครงงานในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ที่สนับสนุนทุนในการทำโครงงานในครั้งนี้

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง

More from my site