วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.อีสาน พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ นายกั๋วเสียง จ้าว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) ตัวแทนของศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN (Beijng National Center for Open & Distance Education) ประเทศจีน ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน ในการหารือเกี่ยวกับการรับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมกับหารือรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งการหารือนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร. อีสาน กับ ศูนย์การศึกษาทางไกล OPEN เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เบื้องต้นจากการหารือในที่ประชุม ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยินดีอย่างยิ่งที่จะรับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าว โดยรวมรับไม่เกิน 45 คน เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงจะมีหารือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเตรียมการรับนักศึกษาจากประเทศจีนเข้าเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอกอีกครั้งในโอกาสต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site