วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษา มทร.อีสาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ประจำคณะ ร่วมต้อนรับนายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ในการเดินทางมาประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนทางด้านวิศวกรรมและตรวจห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และสาขาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

ทั้งนี้ มทร.อีสาน นครราชสีมา มีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไปแล้วทั้งสิ้น 11 หลักสูตร ซึ่งจากการขอรับรองหลักสูตรเพิ่มเติมในครั้งนี้ เมื่อผ่านการดำเนินการเรียบร้อยแล้วนั้นจะทำให้มีการรับรองปริญญาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลทั้งสิ้น 13 หลักสูตร โดยจะเป็นการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้กับบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นเครื่องการันตีคุณภาพการศึกษาสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site