วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยเรื่อง “RMUTI NEXT GEN DIGITAL UNIVERSITY” ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในงาน Huawei Cloud&Connect Power Digital 2021 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre@Central World โดยมีนายเควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และนายคมเดช เรืองเดชวรชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมการศึกษา กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจะเปิดโอกาสให้นักศึกษา เข้าร่วมการฝึกงาน ดูงาน และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะวิชาชีพด้านดิจิทัล เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าและเป็นมืออาชีพ สามารถนำองค์ความรู้ไปสร้างประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติในอนาคตได้ ซึ่งนอกจากนี้จากความร่วมมือดังกล่าวจะมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษารองรับการพัฒนา มทร.อีสาน สู่ยุค Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนอีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
สุญาณี พิมตะคุ /ภาพ
ขอบคุณภาพจาก บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารคนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทาบล่วงหน้า

More from my site