นักวิจัย มทร.อีสาน ในโครงการวิจัยในการฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าพิมายด้วยการขับเคลื่อนทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Division) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดนิทรรศการ “ชวนพี่ชมเมือง เมืองพิมาย” ในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย หน้าอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 นี้

โดยนักวิจัย มทร.อีสาน ร่วมกับภาคีอนุรักษ์เมืองพิมาย และโรงเรียนพิมายวิทยาคม จัดนิทรรศการขึ้นโดยมียุวมัคคุเทศก์นำทางเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน มรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงามของเมืองพิมาย เช่น หมี่ทำมือแหล่งสุดท้าย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หลุมขุดค้นจำลองพิมายดำบ้านส่วยใน เรืออิโปง โดยรถรางจะรับนักท่องเที่ยวบริเวณหน้า นิทรรศการ “ชวนพี่ชมเมือง เมืองพิมาย” ในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย หน้าอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย เวลา 13.00 น. ของทุกวัน โดยผู้มาร่วมงานจะได้รับแผนที่ทางวัฒนธรรมและแผนที่ดิจิทัลเมืองพิมายที่จะช่วยสร้างสีสันการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : อาจารย์วัลลภ ศรีสำราญ
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site