วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้ประกอบการและศิษย์เก่า และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงผลงานความรู้ที่ได้จากการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอีกด้วย โดยภายในโครงการมีการบรรยายและเสวนาจากตัวแทนสถานประกอบการและศิษย์เก่าผู้มากประสบการณ์ รวมถึงมีการแสดงผลงานสหกิจศึกษาและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่จัดทำโครงงานหลังจากออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 476 คน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site