มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ประธานที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

More from my site