แสดงความยินดีกับ “ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์” ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก สจล.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]