วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน พร้อมด้วย อาจารย์วรรณา หอมจะบก หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำคณะฯ เข้าประชุมหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เอ็ม ไฟ้ว์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MAGMA ประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร ในโครงการ MAGMA Academy เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการหล่อโลหะร่วมกับทางคณะ ซึ่งทางบริษัท เอ็ม ไฟ้ว้ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท MAGMA จากประเทศเยอรมนี ที่ให้การบริการการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการหล่อโลหะ การพัฒนาคุณภาพงานหล่อโลหะ และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหล่อ โดนใช้แบบจำลองการหล่อของแม็กม่า (MAGMA Casting Simulation)

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

More from my site