วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) จากโปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เข้าร่วมอบรมโครงการปลุกพลังสร้างโอกาสแห่งอนาคต ณ โรงแรมอิมพีเรียล นครราชสีมา โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว ทั้งจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่สอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้าร่วมกว่า 10 สถาบัน โดยวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้จัดเตรียมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเสนอขอรับการพิจารณาทุนจาก กสศ. ในปีการศึกษา 2564 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา สร้างความเสมอภาคช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ตามวัตถุประสงค์ของ กสศ. ต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน

หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า