วันที่ 27 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์​และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ของคณะ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ณ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สำหรับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ยาวนานในด้านกระบวนการผลิต ด้านแผนพัฒนาบุคลากร และด้านการทำงานของระบบ Automation ซึ่งการดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์​และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการศึกษาตามแนวทาง อีอีซี โมเดล (EEC Model) ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์​และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site