วันที่ 27 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสังกัดคณะบริหารธุรกิจ ส่งมอบชุดยังชีพและน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด โดยเป็นสิ่งของที่มาจากคณะบริหารธุรกิจ 50 ชุด และจากการรับบริจาคในนามมหาวิทยาลัย 50 ชุด ซึ่งได้มีการส่งมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อนำแจกจ่ายช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ