คณะวิศวกรรมศาสตร์​และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดูงาน บ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เตรียมพร้อมจัดการศึกษาตามแนวทาง อีอีซี โมเดล

วันที่ 27 ตุลาคม 256 […]