ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการติดตามงานโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ นำโดย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อุ่นเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์กัลยา นารีจันทร์ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)ภายใต้ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับชุมชนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพี่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา นางศุภลักษณ์ หล้าเพชร อรุณงาม ผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และ นางสาวลัดดา กองหาโคตร ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานแก่นักวิจัยร่วมกับคณะกรรมการติดตาม โดยผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการย่อยทั้ง 40 โครงการ มีความก้าวหน้าตามแผนงานที่วางไว้

ไพฑูรย์ เคนท้าว /ข่าว-ภาพ

จิตสุภา ประหา /เผยแพร่

More from my site