ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) รวมถึงแนวทางการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทุกวิทยาเขต ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยในการดำเนินงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นอย่างดี

ไพฑูรย์ เคนท้าว /ข่าว-ภาพ

จิตสุภา ประหา เผยแพร่

More from my site