สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 40 โครงการย่อยทั่วภาคอีสาน

ระหว่างวันที่ 19 – 2 […]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ลงพื้นที่วิทยาเขต ชี้แจงแนวทางการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้ […]