วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าพบคุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานบริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ รวมถึงมีการหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมา มทร.อีสาน มีโครงการที่สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ตั้งสถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยอีกด้วย โอกาสนี้จึงได้ขอคำแนะนำจากบริษัทในส่วนของการดำเนินงานสถาบันยานยนต์ มทร.อีสาน ให้ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม โดยการหารือในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ได้มอบนโยบายด้านการจัดการพลังงานเพื่อขับเคลื่อนการเป็น Green University และได้ให้ความอนุเคราะห์ประสานงานกับทางบริษัทสู่การหารือร่วมกันในครั้งนี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว

พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site