อาจารย์ และ นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน คว้า 3 รางวัล การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน THE 14TH INTERNATIONAL WARSAW INVENTION SHOW (IWIS 2020) Poland 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักประดิษฐ์ประเทศโปแลนด์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ซึ่งมีหน่วยงาน สมาคมนักประดิษฐ์ และสถาบันการศึกษาจากนานาชาติส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลรวม 3 รางวัล ดังนี้

นายจักริน ภูแช่มโชติ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา ได้รับรางวัลเหรียญทอง gold medal จากการประกวด เรื่อง R&G-Pavement (Rap with Geopolymer Pavement Block) โดยมี ผศ.ดร.รัฐพล สมนา และ ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวด เรื่อง MODERN STRAW HOUSE WALL โดยอาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี ซึ่งมี ผศ.ดร.รัฐพล สมนา และ ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา เป็นผู้ร่วมวิจัย

นายรัชพัฒย์ ศาสตร์สูงเนิน อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน และทีมงาน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวด เรื่อง การผลิตเส้นพลาสติกรีไซเคิลสำหรับเครื่องพิมพ์ 3D (The production of recycled plastic filament for 3D-Printer) โดยมีผู้ร่วมวิจัย/ผู้ร่วมประดิษฐ์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา และ นางสาวหฤทัย มาศโค้ง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site