วันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ร่วมกับ สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม Art Work Shop เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานของศิลปิน Sandra Cinto ในโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2021 ณ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน โดยมี นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมและฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในหัวข้อ “อนาคตเมืองโคราช” ให้กับนักเรียนภายในจังหวัดนครราชสีมา โดยให้ความรู้ ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนทางด้านจิตรกรรมแบบร่วมสมัย และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน Sandra Cinto ในโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2021 ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างงานศิลปะกับชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมการปลูกฝังรสนิยมทางด้านสุนทรียศาสตร์ให้กับนักเรียน สอดคล้องกับการจัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นเจ้าภาพจัดงานช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ในปี 2564

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะศิลปกรรมและอุตสาหกรรม มทร.อีสาน