มทร.อีสาน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า และเป็นสถานีแรกที่ตั้งในมหาวิทยาลัย

วันที่ 14 ตุลาคม 256 […]