วันที่ 12 ตุลาคม 2563 มทร.อีสาน จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน พร้อมใจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยได้มีพิธีทางพทุธศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นเข้าสู่พิธีการ โดยอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นผู้มีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ เปี่ยมล้นคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นับตั้งแต่มีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จทอดพระเนตรกิจการของสถาบัน ทั้งที่นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตสุรินทร์ ทรงเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่งมีหมายความว่า “ชาวราชมงคลทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า ได้รับพระราชทานชื่ออันเป็นมงคลจากพระราชา” ต่อมาในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 ทรงลงพระปรมาภิไทยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำพระองค์เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนต่างกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณไว้ เหนือเกล้า และจะจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท รับใช้ประเทศชาติและสังคม มุ่งกระทำความดีแก่ประเทศชาติสืบไป

ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและพื้นที่ส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย สร้างความสะอาด สวยงาม และสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้มีความน่าอยู่ เป็นสังคมรั้วแคแสดที่งดงามสืบไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว และพลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site