วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นางสาวสุภาวดี พบพิมาย นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์” ในงานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal) สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งจัดขึ้นโดยหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรม ยู เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจากความมุ่งมั่นตั้งใจของนางสาวสุภาวดีในครั้งนี้ ทำให้สามารถคว้ารางวัล บทความวิจัย “ระดับดีมาก” มาได้ อันนำชื่อเสียงความภาคภูมิใจสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้เป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้นางสาวสุภาวดี พบพิมาย เป็นศิษย์เก่า มทร.อีสาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน และอยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท ในห้อขัวเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการท่องเที่ยว ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาให้ มทร.อีสาน นครราชสีมา เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนทางด้าน logistics and tourism ซึ่งมี ผศ.ดร.จงกล จันทร์เรือง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดังกล่าว

จิตสุภา ประหา /ข่าว
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน /ภาพ

More from my site