วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบตีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ ผศ.ดร.เฉลิมพล ยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไป จ.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามและร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกลาร้องไห้ ให้เป็นรูปธรรมตามกรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาฯ กำกับดูแลวิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความก้าวหน้า และร่วมกันหารือในหลายประเด็น เช่น การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับปีงบประมาณ 65 ด้านวิชาการที่เสนอให้เน้นการบูรณาการหลักสูตรระยะสั้นตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก การวิจัยและบริการที่เสนอให้นันตามกรอบ PMU ทั้งกลุ่ม Fundamental Fund และ Strategic Fund โดยให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับความต้องการเชิงพื้นที่เป็นหลักโดยเฉพาะเรื่องข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และการบริหารงานบุคคลเสนอให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อให้เกิดการทำงานที่ตอบโจทย์และครบห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

More from my site