วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ (กำกับดูแลการขับเคลื่อนหลักสูตรประกาศนียบัตร Non degree ของมหาวิทยาลัยฯ) เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ บุคลากร (Re-skill Up-skill New-skill ด้านการเกษตรใน กลุ่ม Smat Farming ภายใต้โครงการ “การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนสำหรับเกษตรทฤษฎีใหม่ ” ซึ่งเป็น 1 ใน 12 หลักสูตรที่ผ่านการอนุญาตจากกระทรวงการอุดมคึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมี ดร.ประจักร บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรจังหวัดร้อยอ็ด กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาฯ กำกับดูแลวิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย สภาเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารจังหวัดและท้องถิ่น ผู้บริหาร อาจารย์ นักคึกษา มทร.อีสาน และผู้เข้าอบรมจากท้องถิ่นและผู้ที่ได้รับผลกระทบ จาก Covid-19 ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมทุกเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยมีฐานการเรียนรู้ ทั้งหมด 30 ฐาน ที่สามารถสะสมและโอนหน่วยกิตได้ รองรับการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวทุ่งกุลาร้องไห้ในภาคอีสาน และประเทศชาติมีความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน สืบไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้