นักศึกษา มทร.อีสาน สร้างชื่อ คว้ารางวัลบทความวิจัย “ระดับดีมาก” จากงานประชุมวิชาการ “การท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal) สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”

วันที่ 10 ตุลาคม 256 […]

มทร.อีสาน เร่งขับเคลื่อนวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกลาร้องไห้ ดันหลักสูตรระยะสั้น สร้างงานวิจัยเชิงพื้นที่ ตอบโจทย์ประชาชนชาวทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 10 ตุลาคม 256 […]

นักศึกษาวิชาทหาร มทร.อีสาน ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับ งานบุญ “กฐินสามัคคี” วัดใหม่สันติ

วันที่ 10 ตุลาคม 256 […]

มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนสำหรับเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 10 ตุลาคม 256 […]