นักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 โดยจากประกวดสามารถคว้ารางวัลมาได้ 3 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เรื่อง “นวัตกรรมผ้าสะท้อนน้ำสำหรับที่นอนเพื่อสุขภาพ” นางสาวอารยา จำนงค์นอก และ นางสาวปาริฉัตร จุกลาง โดยมี ผศ.ดร.สิรีรัตน์ ลิศนันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง “นวัตกรรมวัสดุปลูกดูดซึมน้ำสูงสำหรับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่” นางสาวฐิติมา เอียมกระโทก และ นางสาวปรางค์ทิพย์ รักษาสุข โดยมี ดร.พิมภนิจภา กันทาดง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย เรื่อง “นวัตกรรมการผลิตน้ำมันไบโอเจ็ทจากไอโซเอมิลแอลกอฮอล์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะบนซีโอไลต์” นางสาววิชุดา ชนะค้า และ นางสาวปานชีวา สิงไธสงภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.อาทิตย์ อัศวสุขี

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : สาขาเคมีประยุกต์ มทร.อีสาน

More from my site