ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มทร. อีสาน ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดการอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้น ISO45001:2018 โดยมี ดร.วิทชย เพชรเลียบ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานเปิดอบรม โดมียคุณกษิดิศ เจริญพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายในงาน ณ อาคารมุขปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ