นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 โดยจากประกวดสามารถคว้ารางวัลมาได้ 3 รางวัล ดังนี้

นางสาวอัญชิสา พลแสน และ นางสาวขนิษฐา ศรีคราม ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากเส้นใยเซลลูโลสจากกากมันสำปะหลังสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยมี ดร.น้ำฝน สามสาลี เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม
นางสาวอรนิช นาคเจือ, นางสาวสรัลธร พะวอนรัมย์ และ นางสาวรังสิมา นพรัตน์ศิริ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดหูหนูบนอาหารแข็งโดยใช้พื้นที่ผิวตอบสนอง โดยมี ดร.ทิพย์วรินทร์ ริมลำดวล และ ดร.นิสา ร่มส้มซ่า เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม
นางสาวนิชา แซ่เล้า และ นางสาวศิริลักษณ์ พรมกลาง ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งจุลชีพและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกฮอป โดยมี ดร.ธิดารัตน์ บำรุงภักดี และ ดร.สุมาลี มุสิกา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : สาขาชีววิทยาประยุกต์ มทร.อีสาน