วันที่ 3 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และคลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย นครราชสีมา จัดงานพิธีเปิดการอบรมโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรระยะสั้น การบริบาลผู้สูงวัย ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2563 – 23 พฤศจิกายน 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย
อาจารย์ ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นายหาญชัย พันธุ์งาม ผู้อำนวยการคลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย และอาจารย์ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 34-401 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุและเตรียมพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน