วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มทร.อีสาน พร้อมด้วย อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา และ ผศ.วัชรพล นาคทอง ได้ต้อนรับนางสุพิชฌาย์ วิชิโต หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ ในการมามอบน้ำยาทำความสะอาดพื้นให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความขอบคุณที่ มทร.อีสาน ให้ความอนุเคราะห์กล่องอะคริลิค จำนวน 5 กล่อง เพื่อใช้ในกิจการของสถานีกาชาดที่ 4 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการบริการผู้ป่วยตามจุดต่าง ๆ ในสถานพยาบาล ทั้งนี้ มทร.อีสาน ยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทางการแพทย์ที่ต้องเป็นด่านหน้าในการรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งสำหรับการให้ความช่วยเหลือและให้บริการสังคมนั้น เป็นนโยบายจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ที่ให้คณาจารย์และนักศึกษายึดถือและปฏิบัติเป็นภารกิจสำคัญโดยใช้ทักษะความสามารถจากการเรียนในห้องเรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site